Begravningsceremoni

Den enskilda begravnings- gudstjänsten utformas av präst och musiker i samråd med de anhöriga.

En begravningsgudstjänst kan se ut t.ex. enligt nedan:

Inledning

Gudstjänsten inleds ofta med orgelmusik eller annan instrumental- och/eller vokalmusik.
Därefter kan prästen säga följande eller liknande hälsningsord.

P Vi är samlade för att ta avsked av NN och för att överlämna honom i Guds händer.

Psalm

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Griftetal

Griftetalet avslutas med följande bön, någon av bönerna i handboken eller en fritt formulerad bön.

Bön

P Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

*Överlåtelsen

P I Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila.

eller

P Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

 

Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller

Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.

eller

Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P Du gav honom livet. Tag emot honom i din frid och giv honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse.

Efter vart och ett av ovanstående alternativ fortsätter prästen:

P Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. (I dödens stund, på den yttersta dagen hjälp oss, milde Herre Gud.)

Bibelläsning

P Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud i liv och död.

Prästen läser några bibeltexter, som kan väljas enligt förteckning.

Psalm

Kan utelämnas.

Begravningsbön

P Låt oss be.

Prästen ber någon av följande böner eller en fritt formulerad bön.

P Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav genom NN. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

F Amen.

eller

P Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. I dag tackar vi dig för NN, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din Son, Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

F Amen.

eller (sjungen begravningsbön)

P O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus, som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.

F Amen.

Herrens bön

Prästen kan säga:

Låt oss tillsammans be Herrens bön.

F Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighetAmen.

eller

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga brö giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.

Beroende på var avskedstagandet äger rum avslutas begravningsgudstjänsten enligt alternativ A eller B.

Avslutning A

När avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt:

Välsignelsen

Prästen kan säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F Amen.

Psalm

Avslutningsmusik. Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

Kistan bärs ut. Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning

Kistan sänks i graven. De sörjande tar avsked av den bortgångne.

Slutbön

Prästen går fram till graven och ber följande eller annan slutbön.

P Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

F Amen.

Psalm

Kan utelämnas.

Sändningsord

Kan utelämnas.

P Låt oss gå i Herrens frid.

Avslutning B

När avskedstagandet äger rum i kyrkan/kapellet avslutas gudstjänsten på följande sätt:

Psalm, Avskedstagande, Slutbön

Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön:

P Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

F Amen.

Välsignelsen

Prästen kan, vänd mot församlingen, säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F Amen.

Avslutningsmusik

Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

 

En borgerlig begravning är en ceremoni med eller utan religiösa inslag för att hedra, minnas och jordfästa en avliden.
Det finns inga krav på vad en borgerlig begravning ska innehålla.
Innehållet och utformningen styrs av den avlidnes önskemål eller bestäms av de anhöriga.
Lämpligt är att sätta en personlig prägel.

Borgerlig begravning kallas också ibland för civil eller medborgerlig begravning.

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige.
Idag är mer än var tionde begravning i Sverige borgerlig.
Många tänker inte på att utträdet ur svenska kyrkan innebär att man inte längre har rätt att begravas i Svenska kyrkan.
Den som har en kristen tro och vill ha en kyrklig begravning kan, om det finns särskilda skäl, ändå få det,
mot en avgift till församlingen för organist, präst och vaktmästare.
Alla i Sverige betalar dock en begravningsavgift via skatten som ger dem rätt till en gravplats och gravsättning på en kyrkogård.

En borgerlig begravning kan hållas nästan var som helst, såväl inomhus som utomhus.
Det finns inga formella krav på lokalen och dess utformning.
Begravningsceremonin kan hållas hemma hos den avlidne eller i dennes trädgård,
i en samlingslokal, på stranden eller vid graven.
Det vanligaste är ändå att hålla akten i ett kapell utan religiösa symboler.
Kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet har kapell som man kostnadsfritt får använda för det.
Vill man däremot hålla ceremonin på en offentlig plats utomhus krävs tillstånd från markägaren.

Vem som helst kan leda en borgerlig begravning.
Det kan vara en nära anhörig eller vän till den avlidne som leder ceremonin.
De flesta begravningsbyråer och vissa kommuner har borgerliga officianter som mot ersättning kan leda begravningen.

Många väljer att följa en likartad ordning som vid en kyrlig begravning med sånger, dikter och minnestal.

Det kan vara som en levnadsbeskrivning, tankar om döden eller tröstande ord till de anhöriga.
Akten brukar också innehålla musik – levande eller inspelad, verser, en tyst minut, avsked och musik i samband med utgång.

Musiken kan vara allt från psalmer, orgelmusik och klassiska stycken och popmusik.
Populära låtar är ”My way” och ”Gabriellas sång”.

Någon borgerlig gravplats finns inte utan den avlidne begravs på en kyrkogård.

 

En begravningsceremoni kan utföras på olika sätt. Om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan kan du välja en ceremoni enligt Svenska kyrkans ritual. Andra trossamfund har egna ceremonier. Du kan också välja en icke religiös (borgerlig) eller humanistisk ceremoni.

Olika religioner och livsåskådningar har olika ritualer för begravningar.<br>
Det som är gemensamt är ofta att begravningen är ett avsked för de efterlevande.

Minnesstund
Efter begravningsceremonin eller gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där anhöriga och vänner minns den avlidne i en stunds samvaro.