Bouppteckning

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning upprättas (eller en dödsboanmälan om inga tillgångar finns). Bouppteckningen är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen.
Eftersom det vid dödsfall i många fall innebär att en bodelning ska göras ska även efterlevande makes/makas/sambos tillgångar och skulder antecknas.
Dödsboet är en s.k. juridisk person som träder in i den avlidnes ställe.  Av bouppteckningen ska också framgå vilka som är dödsbodelägare.
Dödsboet företräds gemensamt av dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är de som ärver den avlidne enligt lag eller testamente.Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

Ett inledande jobb för dödsbodelägarna är att ta fram uppgifter om den avlidnes ekonomi. Kontakta den avlidnes bank som kan utfärda ett intyg över den avlidnes tillgångar och skulder i banken.  Man bör också ta reda på om några försäkringar funnits som aktualiseras in vid dödsfallet.

I bouppteckningen ska  även eventuell förekomst av testamente eller äktenskapsförord bifogas. Om den avlidnes make/maka redan avlidit måste bouppteckningen efter denne också ges in tillsammans med bouppteckningen efter den avlidne.

En bouppteckning ska i regel upprättas inom tre månader från dödsfallet och inom en månad därefter ges in till Skatteverket för registrering. Det finns inget krav på att någon viss person ska ha upprättat bouppteckningen. En privatperson kan själv upprätta en bouppteckning.
Blankett för bouppteckningen går att finna på Skatteverkets hemsida.