Hund hittade hem till husses begravning

Hund hittade hem till husses begravning

Hunden Sam var djupt bunden till sin Ägare Teddy Crocarell. När Crocarell dog i cancer sprang hans hund Sam iväg hemifrån, vilket han aldrig gjort förrut. Två och en halv dag senare väntade hunden utanför kyrkan där begravningen skulle ske. Kyrkan ligger 9,7 kilometer från hemmet.

Dödshjälp

Aktiv dödshjälp är olaglig i Sverige och de flesta andra länder.
Ofta skiljer man på begreppen aktiv dödshjälp och läkarassisterade självmord, där aktiv dödshjälp syftar på fall där läkare exempelvis ger patienten en dödlig dos medicin, medan läkarassisterade självmord innebär att patienten måste inta preparatet själv.

I Storbritannien har diskussionen den senaste tiden mest handlat om anhörigas rätt att assistera vid självmord. I slutet av februari, efter en lång och utdragen debatt, ändrades riktlinjerna. Aktiv dödshjälp är fortfarande olagligt, men enligt de nya riktlinjerna kommer anhöriga som hjälpt till vid självmord inte att åtalas om motivet varit barmhärtighet.

I Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och i delstaterna Washington och Oregon i USA är olika former av aktiv dödshjälp tillåtet. I Nederländerna, Belgien och Luxemburg krävs ett samtycke från patienten och ett beslut från två oberoende läkare.

I Schweiz får läkare assistera vid självmord endast om patienten lider av en terminal sjukdom.
I Oregon och Washington är det tillåtet för läkarna att skriva ut dödliga doser av läkemedel under vissa omständigheter men patienten måste själv ta medlet.

Sverige tillåter inte aktiv dödshjälp – däremot kan patienter begära att avstå från livsuppehållande behandling.

Sjukvården ska bota och lindra, inte ta liv. När inget kan göras är det viktigt att vården i livets slutskede är så bra som över huvud taget är möjligt.
Den 26 april 2010 gavs ett förtydligande från Socialstyrelsen kring passiv dödshjälp som förtydligar att den enskildes rätt att få hjälp att avbryta livsuppehållande behandling.
Socialstyrelsen betonar att ett sådant beslut förutsätter att patienten är beslutskompetent, välinformerad och förstår konsekvenserna av beslutet. Det är också viktigt att alla steg dokumenteras väl. Det får inte finnas något utrymme för godtycke.
Rättsläget vad som gäller kring passiv dödshjälp har varit något otydligt i Sverige. Hälso- och sjukvårdslagens stadgande om självbestämmande och rätt att avstå från vård har stått mot brottsbalkens förbud mot aktiv dödshjälp.
Patientens självbestämmande ges större betydelse även i de svåra etiska avgöranden som han