Vad händer med sociala medier vid dödsfall

Sociala medier är idag en mycket stor del av våra liv. Det har blivit ett sätt att hålla kontakten och att dela med sig av tankar, funderingar och upplevelser.

Så hur hur ska man göra med en avliden anhörigs konton på sociala medier? Ska man begära att de stängs ner, eller ska man kanske låta dem vara kvar som ett minne? Olika plattformar har olika regler, och här går vi igenom de vanligaste av dem.

Facebook

Facebook har miljarder användare över hela världen. Och för kontoinnehavare som har gått bort lämnas två alternativ:

 • Radera kontot. Du kan be Facebook att helt ta bort kontot, och då raderas allt: all information, alla inlägg och bilder försvinner. Ingen kan längre komma åt att titta på sidan. Du måste visa upp en dödsattest, ett dokument från domstol som ger dig fullmakten, personbevis eller ett testamente.
 • Göra om till en minnessida. Profilen, eller ”väggen” kan göras om till en minnessida som anhöriga och vänner kan besöka för att minnas. Där kan man dela med sig av minnen och kontot skyddas genom att ingen kan logga in på det. Före namnet i profilen läggs uttrycket ”Till minne av” till.

Facebook har funktioner där man som kontohavare kan styra i förväg vad som händer när man går bort. Man kan också namnge en ”efterlevande kontaktperson” som kan ta hand om ens konto. Läs mer.

Instagram

Instagram fungerar på liknande sätt som Facebook. Kontot kan antingen raderas eller göras om till minnesprofil.

Google och Youtube

Googlekontot (varav Youtube är en del) har en funktion där du själv kan bestämma vad som händer. Tjänsten kallas Inactivate account manager. De efterlevande kan också begära att kontot tas bort, men då måste man visa upp en dödsattest och ha juridisk rätt att företräda dödsboet.

Googlekonton, där exempelvis Gmail och Google docs, kalender och bilder ingår, går att komma åt som anhörig om personen med kontot har angett dig som efterlevande.

Det gör man genom att gå in på fliken ”Hantering av inaktiva konton”. Loggar man inte in på sitt konto på tre månader får den som angetts som efterlevande ett mejl där den får uppgifter så att den kan logga in på kontot.

Det kan vara en bra idé att behålla kontot ett tag framöver, om den avlidne hade sin epost via Googles eposttjänst Gmail. Det är mycket information som sänds ut via mail idag, och den vägen kan du få reda på om den döde hade åtaganden och aktiviteter på nätet som behöver avslutas eller informeras.

X (f.d. Twitter)

Om ett konto på X (f.d. Twitter) har varit inaktivt under en längre tid stängs det ner automatiskt. Men efterlevande kan ändå begära att kontot avslutas innan dess. Även här krävs att du visar upp bevis på att du har rätt att företräda den avlidne.

Andra aktiviteter på nätet

Vi blir alltmer aktiva online, och det skapas hemsidor och bloggar varenda sekund. Och kanske hade den avlidne egna webbplatser och bloggar? Att stänga ner dem känns ofta fel, och många väljer att låta dem ligga kvar som ett minne. Tänk i så fall på att hemsidor har en avgift för domännamn och webbhotell som måste betalas varje år.
Kontakta respektive leverantör om du vill behålla sidorna.

God mans eller förvaltaren uppgift efter huvudmannens död

När huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet och därefter lämnar överförmyndaren inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel. Möjligheterna att förvalta pengar via huvudmannens konto är därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatter, begravning etcetera. behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den före detta gode mannen eller förvaltaren kan överlämna dödsboets räkningar till banken, som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Den före detta ställföreträdaren ska även se till att alla autogirobetalningar avslutas.

Finns det anhöriga är det vanligtvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den före detta gode mannen eller förvaltaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla egendomen. Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga ska anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande enligt 11 kap 3 §, Föräldrabalken.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren omgående överlämna sin förvaltning och samtidigt redogöra för vad han eller hon gjort under tiden från dödsdagen.

Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen eller förvaltaren kunna vända sig till socialnämnden, som enligt vad ovan sagts är skyldig att ordna med begravning. Socialnämnden ska även, enligt ärvdabalken, ta hand om den avlidnes egendom och underrätta dödsbodelägarna om dödsfallet.

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat något testamente. Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmälts till Kammarkollegiet

Efter att en anmälan kommit in till kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du inom en månads tid lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Om du inte hinner lämna in någon sluträkning inom den här tiden måste du kontakta överförmyndaren.

I sluträkningen redovisar du huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats.
Du använder samma blankett som för årsredovisning och fyller i den rätta perioden som redovisningen gäller för.

Begravning eller kremering inom två månader från dödsfallet

Enligt gällande begravningslag ska den avlidne antingen kremeras eller gravsättas senast två månader efter dödsfallet.
Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, till exempel att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta. I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om inte den avlidne var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Praktiska detaljer efter ett dödsfall

1. Informera om dödsfallet till berörda
De som i första hand snarast måste få bud om dödsfallet är de närmast anhöriga och delägare i dödsboet, alltså de som ärver den avlidne. Därefter meddelas även:

 • Vänner
 • Arbetsgivare och kolleger
 • Grannar
 • Skola
 • Hemtjänst och städbolag samt god man/förvaltare om personen haft en sådan
 • Andra som du anser bör informeras

Du behöver inte tänka på att informera myndigheterna inom landsting, stat och kommun. Dessa får information direkt från Skatteverket, som i sin tur har informerats av sjukvården om att ett dödsfall har inträffat.

2. Husdjur. Om den avlidne hade en hund, katt eller annat husdjur är det viktigt att det genast tas om hand för att få ett nytt hem. Inledningsvis är det viktigaste att djuret kommer i säkerhet och får mat och vatten. Frågor om vem som kan ta hand om dem permanent kan vänta tills senare.

3. Matvaror. Vissa matvaror börjar lukta illa på bara några dagar. Töm kyl och frys, rensa skafferi på färskvaror och töm eventuella fruktskålar och annat runt om i bostaden. Töm även sopor och annat som kan börja lukta

4. Beställ intyg från Skattemyndigheten. Ett dödsfallsintyg behövs bland annat för att kunna utföra bankärenden och för att kunna avsluta konton på sociala medier.

5. Kontakta begravningsbyrå. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större chans är det att ni hittar en tid för begravningen som passar alla.

Det finns många områden där vi kan hjälpa till. Men du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill göra själv. Jämför oss gärna med andra begravningsbyråer. Hos oss på Fenix får du en personlig rådgivare som hjälper dig genom begravningens alla moment.
försök att ta reda på om den avlidne hade egna önskemål om hur begravningen ska ske, och om det finns något skrivet testamente. Det underlättar er planering enormt, och ni slipper många svåra beslut längs vägen. Uppgifter om detta kan finnas i någon pärm i bostaden, i bankfack eller hos någon anhörig. Önskemål om begravning kan finnas i Vita Arkivet, Livsarkivet eller i vårt begravningsarkiv.

6. Säg upp hyreskontraktet eller planera för försäljning av fastigheten.
Om personen bott ensam kan efterlevande behöva ordna med uppsägning av hyreskontrakt. Om personen äger en fastighet kommer den att ingå i bouppteckningen.

7. Post till den döde. Sätt upp en skylt om att reklam undanbedes. Hos SPAR kan du begära att adresserad direktreklam spärras. Begär eftersändning av all post till den som ansvarar för dödsboet. Viktig post, som t.ex. räkningar och kontobesked samlas i en särskild pärm. Efter hand det kommer post kan du meddela berörda personer och företag om dödsfallet.

8. Ta kontakt med försäkringsbolag. En del försäkringar behöver sägas upp, och det kan finnas försäkringar som faller ut vid dödsfall. Andra försäkringar kanske behöver föras över till en annan person. Vanliga försäkringar är bilförsäkring, hem- och villaförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

9. Avsluta olika avtal och abonnemang. Dessa kan ligga och dra kostnader helt i onödan. Och det kan finnas en hel del olika avtal, abonnemang och prenumerationer i den dödes namn. Det är inte lätt att kolla upp allt, men efter hand som tiden går kommer du att se vilka räkningar som fortfarande skickas ut till den döde. Men de vanligaste kan ni undersöka direkt, såsom t.ex.:

 • TV-abonnemang. Kabelteve, bredbandsteve, TV-licens etc. Det kan också finnas abonnemang på TV och film genom onlinetjänster som t.ex Netflix.
 • Fast telefoni och/eller mobiltelefonabonnemang.
 • Internetabonnemang.
 • Tidningsprenumerationer.
 • Avbetalningar.
 • Avtal för vatten & avlopp, el, hyresavtal, sophämtning, parkeringsplatser, olja eller pellets, olika leasingavtal.
 • Om den avlidne var medlem i några föreningar, meddela dessa. Det kan röra sig om idrottsklubbar, fackföreningen, pensionärsförening och kanske hobbyrelaterade föreningar.
 • Rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel skall lämnas tillbaka till hjälpmedelscentral.

10. Kontakta de banker som är aktuella. Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron. Saknas det pengar i dödsboet så är det här ett extra viktigt steg. I vissa kommuner kan chansen att få begravningshjälp vara i farozonen om man inte ser till att stoppa utbetalningar.

Det kan också finnas andra bankärenden att ta tag i. Tömma och säga upp bankfack, kontrollera om den avlidne hade några borgensåtaganden, spärra bankkort och ta fram kontouppgifter för att få en bild av den dödes tillgångar. Du kommer också att behöva bankkontot för att betala olika delar av begravningen.

Vid meddelande om ett dödsfall så spärrar de stora bankerna betal- och kreditkort samt bank-id och internetbanken och telefonbanken avslutas.

Kapital och räntebesked från de flesta stora banker och försäkringsbolag skickas till dödsboets adress.

Eventuella e-fakturor skickas istället som pappersfakturor till dödsboet.
Även dispositionsrätter för eventuell god man och förvaltare tas bort.

Autogiron står däremot oftast kvar, så om man som anhörig vill avsluta dessa så får man kontakta banken och begära detta.

Den som har hand om dödsboet får ett dödsfallsintyg från skatteverket som man visar upp när man företräder den avlidna personen mot banker eller andra instanser.

Det är en bra ide att kontakta alla kända banker och försäkringsbolag för att se var en avlidna personen hade några konton.

En bouppteckning ska upprättas och registreras hos skatteverket. Därefter kan arvet fördelas och konton avslutas.

11. Övrigt. Till ovanstående tillkommer en del praktiska göromål som man behöver tänka på.

 • Flytta på eventuell bil eller motorcykel.
 • Makulera ID-kort, pass och körkort.
 • Vattna blommor eller ta dem därifrån.
 • Förebygga inbrott genom att se till att bostaden ser bebodd ut. Sätt timers som tänder och släcker lampor etc.
 • Lämna in vapen och ammunition till polisen
 • Lämna in mediciner.
 • Sänka värmen i huset/lägenheten.
 • Samla in extra- och reservnycklar
 • Lämna tillbaka lånade filmer och böcker.
 • Ändra gravrättsinnehavare, om den avlidne haft gravar att sköta om.
 • Klippa gräs eller skotta snö.
 • Hämta eventuella tillhörigheter på sjukhus.

Om man vill underlätta för sina anhöriga efter sitt dödsfall kan det vara en bra ide att någonstans skriva upp önskemål hur man vill att t.ex. konton i sociala medier ska hanteras samt skriva upp lösenord och kontaktuppgifter t.ex. om det finns någon som har extranyckel till lägenhet etc.