God mans eller förvaltaren uppgift efter huvudmannens död

När huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet och därefter lämnar överförmyndaren inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel. Möjligheterna att förvalta pengar via huvudmannens konto är därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatter, begravning etcetera. behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den före detta gode mannen eller förvaltaren kan överlämna dödsboets räkningar till banken, som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Den före detta ställföreträdaren ska även se till att alla autogirobetalningar avslutas.

Finns det anhöriga är det vanligtvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den före detta gode mannen eller förvaltaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla egendomen. Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga ska anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande enligt 11 kap 3 §, Föräldrabalken.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren omgående överlämna sin förvaltning och samtidigt redogöra för vad han eller hon gjort under tiden från dödsdagen.

Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen eller förvaltaren kunna vända sig till socialnämnden, som enligt vad ovan sagts är skyldig att ordna med begravning. Socialnämnden ska även, enligt ärvdabalken, ta hand om den avlidnes egendom och underrätta dödsbodelägarna om dödsfallet.

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat något testamente. Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmälts till Kammarkollegiet

Efter att en anmälan kommit in till kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du inom en månads tid lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Om du inte hinner lämna in någon sluträkning inom den här tiden måste du kontakta överförmyndaren.

I sluträkningen redovisar du huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats.
Du använder samma blankett som för årsredovisning och fyller i den rätta perioden som redovisningen gäller för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *