Vad händer med sociala medier vid dödsfall

Sociala medier är idag en mycket stor del av våra liv. Det har blivit ett sätt att hålla kontakten och att dela med sig av tankar, funderingar och upplevelser.

Så hur hur ska man göra med en avliden anhörigs konton på sociala medier? Ska man begära att de stängs ner, eller ska man kanske låta dem vara kvar som ett minne? Olika plattformar har olika regler, och här går vi igenom de vanligaste av dem.

Facebook

Facebook har miljarder användare över hela världen. Och för kontoinnehavare som har gått bort lämnas två alternativ:

 • Radera kontot. Du kan be Facebook att helt ta bort kontot, och då raderas allt: all information, alla inlägg och bilder försvinner. Ingen kan längre komma åt att titta på sidan. Du måste visa upp en dödsattest, ett dokument från domstol som ger dig fullmakten, personbevis eller ett testamente.
 • Göra om till en minnessida. Profilen, eller ”väggen” kan göras om till en minnessida som anhöriga och vänner kan besöka för att minnas. Där kan man dela med sig av minnen och kontot skyddas genom att ingen kan logga in på det. Före namnet i profilen läggs uttrycket ”Till minne av” till.

Facebook har funktioner där man som kontohavare kan styra i förväg vad som händer när man går bort. Man kan också namnge en ”efterlevande kontaktperson” som kan ta hand om ens konto. Läs mer.

Instagram

Instagram fungerar på liknande sätt som Facebook. Kontot kan antingen raderas eller göras om till minnesprofil.

Google och Youtube

Googlekontot (varav Youtube är en del) har en funktion där du själv kan bestämma vad som händer. Tjänsten kallas Inactivate account manager. De efterlevande kan också begära att kontot tas bort, men då måste man visa upp en dödsattest och ha juridisk rätt att företräda dödsboet.

Googlekonton, där exempelvis Gmail och Google docs, kalender och bilder ingår, går att komma åt som anhörig om personen med kontot har angett dig som efterlevande.

Det gör man genom att gå in på fliken ”Hantering av inaktiva konton”. Loggar man inte in på sitt konto på tre månader får den som angetts som efterlevande ett mejl där den får uppgifter så att den kan logga in på kontot.

Det kan vara en bra idé att behålla kontot ett tag framöver, om den avlidne hade sin epost via Googles eposttjänst Gmail. Det är mycket information som sänds ut via mail idag, och den vägen kan du få reda på om den döde hade åtaganden och aktiviteter på nätet som behöver avslutas eller informeras.

X (f.d. Twitter)

Om ett konto på X (f.d. Twitter) har varit inaktivt under en längre tid stängs det ner automatiskt. Men efterlevande kan ändå begära att kontot avslutas innan dess. Även här krävs att du visar upp bevis på att du har rätt att företräda den avlidne.

Andra aktiviteter på nätet

Vi blir alltmer aktiva online, och det skapas hemsidor och bloggar varenda sekund. Och kanske hade den avlidne egna webbplatser och bloggar? Att stänga ner dem känns ofta fel, och många väljer att låta dem ligga kvar som ett minne. Tänk i så fall på att hemsidor har en avgift för domännamn och webbhotell som måste betalas varje år.
Kontakta respektive leverantör om du vill behålla sidorna.

Innan du dör

Vi ska alla dö och många vill inte prata om eller tänka på döden. Men det kan vara en bra ide att förbereda sig inför döden. Oavett om man fått ett dödsbesked t.ex. p.g.a. en svår sjukdom eller om man inte vet alls när man ska dö.

Här kommer några tips för att underlätta inför och efter döden för sig själv och för nära och kära.

Börja med det praktiska.
Se över och revidera ditt testamente och dödsboplanering om du har sådana. Diskutera med din familj och vårdnadsgivare om er inställning till organdonation och din vård i livets slutskede. Skulle du föredra att dö hemma? Eller på sjukhus? Vilka personliga saker skulle du isåfall vilja ha med dig på sjukhuset för att få din upplevelse att kännas mindre medicinsk?

Skriv ner hur du vill ha det omkring dig när du ligger inför döden.

Planera din begravning och gör den till en hyllning till ditt liv. Skriv ner dina önskemål och se till att någon närstående vet var det är nedskrivet eller berätta för anhöriga hur du vill ha din begravning.

Gör ditt sinne redo för resan mot frid
Det finns ingen resväska att packa, men att komma i rätt tankebanor förbereder dig och dina nära och kära för din sista resa.

Försök reda ut gamla oförätter och förlåta och släppa taget. Om du har svårigheter med förlåtelse, tänk på den tid du fick förlåtelse du inte förtjänade. Använd tacksamheten från den upplevelsen för att hjälpa dig själv att förlåta andra.

Se över din Bucket list
En bucket list är en lista med saker man vill göra innan man dör. Se över om det finns något kvar som är realistiskt att uppnå och gör en plan för att uppnå dessa mål. Släpp de förlorade drömmarna och ouppfyllelserna. Försök känna acceptans och befria dig själv från bördan av dessa föremål och gå vidare utan att ångra dig.

Berika ditt sinne genom att betona livets mening. Uttryck kärlek, vänlighet och tacksamhet till dem som betyder något.

Hjälp dina nära och kära att gå vidare efter din död
Förutom ditt arv och kärleksfulla minnen kan du skänka dina nära och kära saker som kvarstår långt efter att din fysiska närvaro har upphört. Du kan göra enkla konstverk, skriva uppsatser, spela in röstmemon av dina livshistorier eller ge dina favoritrecept till din familj.

Genom att förbereda dig för en god död ger du dina nära och kära möjligheter att starta en sund sorgeprocess och läka tidigt. Kom alltid ihåg att en fridfull plats ligger framför dig, och allt kommer att bli bra till slut.

God mans eller förvaltaren uppgift efter huvudmannens död

När huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet och därefter lämnar överförmyndaren inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel. Möjligheterna att förvalta pengar via huvudmannens konto är därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatter, begravning etcetera. behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den före detta gode mannen eller förvaltaren kan överlämna dödsboets räkningar till banken, som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Den före detta ställföreträdaren ska även se till att alla autogirobetalningar avslutas.

Finns det anhöriga är det vanligtvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den före detta gode mannen eller förvaltaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla egendomen. Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga ska anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande enligt 11 kap 3 §, Föräldrabalken.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren omgående överlämna sin förvaltning och samtidigt redogöra för vad han eller hon gjort under tiden från dödsdagen.

Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen eller förvaltaren kunna vända sig till socialnämnden, som enligt vad ovan sagts är skyldig att ordna med begravning. Socialnämnden ska även, enligt ärvdabalken, ta hand om den avlidnes egendom och underrätta dödsbodelägarna om dödsfallet.

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat något testamente. Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmälts till Kammarkollegiet

Efter att en anmälan kommit in till kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du inom en månads tid lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Om du inte hinner lämna in någon sluträkning inom den här tiden måste du kontakta överförmyndaren.

I sluträkningen redovisar du huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats.
Du använder samma blankett som för årsredovisning och fyller i den rätta perioden som redovisningen gäller för.

Begravning eller kremering inom två månader från dödsfallet

Enligt gällande begravningslag ska den avlidne antingen kremeras eller gravsättas senast två månader efter dödsfallet.
Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, till exempel att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta. I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om inte den avlidne var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Praktiska detaljer efter ett dödsfall

1. Informera om dödsfallet till berörda
De som i första hand snarast måste få bud om dödsfallet är de närmast anhöriga och delägare i dödsboet, alltså de som ärver den avlidne. Därefter meddelas även:

 • Vänner
 • Arbetsgivare och kolleger
 • Grannar
 • Skola
 • Hemtjänst och städbolag samt god man/förvaltare om personen haft en sådan
 • Andra som du anser bör informeras

Du behöver inte tänka på att informera myndigheterna inom landsting, stat och kommun. Dessa får information direkt från Skatteverket, som i sin tur har informerats av sjukvården om att ett dödsfall har inträffat.

2. Husdjur. Om den avlidne hade en hund, katt eller annat husdjur är det viktigt att det genast tas om hand för att få ett nytt hem. Inledningsvis är det viktigaste att djuret kommer i säkerhet och får mat och vatten. Frågor om vem som kan ta hand om dem permanent kan vänta tills senare.

3. Matvaror. Vissa matvaror börjar lukta illa på bara några dagar. Töm kyl och frys, rensa skafferi på färskvaror och töm eventuella fruktskålar och annat runt om i bostaden. Töm även sopor och annat som kan börja lukta

4. Beställ intyg från Skattemyndigheten. Ett dödsfallsintyg behövs bland annat för att kunna utföra bankärenden och för att kunna avsluta konton på sociala medier.

5. Kontakta begravningsbyrå. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större chans är det att ni hittar en tid för begravningen som passar alla.

Det finns många områden där vi kan hjälpa till. Men du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill göra själv. Jämför oss gärna med andra begravningsbyråer. Hos oss på Fenix får du en personlig rådgivare som hjälper dig genom begravningens alla moment.
försök att ta reda på om den avlidne hade egna önskemål om hur begravningen ska ske, och om det finns något skrivet testamente. Det underlättar er planering enormt, och ni slipper många svåra beslut längs vägen. Uppgifter om detta kan finnas i någon pärm i bostaden, i bankfack eller hos någon anhörig. Önskemål om begravning kan finnas i Vita Arkivet, Livsarkivet eller i vårt begravningsarkiv.

6. Säg upp hyreskontraktet eller planera för försäljning av fastigheten.
Om personen bott ensam kan efterlevande behöva ordna med uppsägning av hyreskontrakt. Om personen äger en fastighet kommer den att ingå i bouppteckningen.

7. Post till den döde. Sätt upp en skylt om att reklam undanbedes. Hos SPAR kan du begära att adresserad direktreklam spärras. Begär eftersändning av all post till den som ansvarar för dödsboet. Viktig post, som t.ex. räkningar och kontobesked samlas i en särskild pärm. Efter hand det kommer post kan du meddela berörda personer och företag om dödsfallet.

8. Ta kontakt med försäkringsbolag. En del försäkringar behöver sägas upp, och det kan finnas försäkringar som faller ut vid dödsfall. Andra försäkringar kanske behöver föras över till en annan person. Vanliga försäkringar är bilförsäkring, hem- och villaförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

9. Avsluta olika avtal och abonnemang. Dessa kan ligga och dra kostnader helt i onödan. Och det kan finnas en hel del olika avtal, abonnemang och prenumerationer i den dödes namn. Det är inte lätt att kolla upp allt, men efter hand som tiden går kommer du att se vilka räkningar som fortfarande skickas ut till den döde. Men de vanligaste kan ni undersöka direkt, såsom t.ex.:

 • TV-abonnemang. Kabelteve, bredbandsteve, TV-licens etc. Det kan också finnas abonnemang på TV och film genom onlinetjänster som t.ex Netflix.
 • Fast telefoni och/eller mobiltelefonabonnemang.
 • Internetabonnemang.
 • Tidningsprenumerationer.
 • Avbetalningar.
 • Avtal för vatten & avlopp, el, hyresavtal, sophämtning, parkeringsplatser, olja eller pellets, olika leasingavtal.
 • Om den avlidne var medlem i några föreningar, meddela dessa. Det kan röra sig om idrottsklubbar, fackföreningen, pensionärsförening och kanske hobbyrelaterade föreningar.
 • Rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel skall lämnas tillbaka till hjälpmedelscentral.

10. Kontakta de banker som är aktuella. Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron. Saknas det pengar i dödsboet så är det här ett extra viktigt steg. I vissa kommuner kan chansen att få begravningshjälp vara i farozonen om man inte ser till att stoppa utbetalningar.

Det kan också finnas andra bankärenden att ta tag i. Tömma och säga upp bankfack, kontrollera om den avlidne hade några borgensåtaganden, spärra bankkort och ta fram kontouppgifter för att få en bild av den dödes tillgångar. Du kommer också att behöva bankkontot för att betala olika delar av begravningen.

Vid meddelande om ett dödsfall så spärrar de stora bankerna betal- och kreditkort samt bank-id och internetbanken och telefonbanken avslutas.

Kapital och räntebesked från de flesta stora banker och försäkringsbolag skickas till dödsboets adress.

Eventuella e-fakturor skickas istället som pappersfakturor till dödsboet.
Även dispositionsrätter för eventuell god man och förvaltare tas bort.

Autogiron står däremot oftast kvar, så om man som anhörig vill avsluta dessa så får man kontakta banken och begära detta.

Den som har hand om dödsboet får ett dödsfallsintyg från skatteverket som man visar upp när man företräder den avlidna personen mot banker eller andra instanser.

Det är en bra ide att kontakta alla kända banker och försäkringsbolag för att se var en avlidna personen hade några konton.

En bouppteckning ska upprättas och registreras hos skatteverket. Därefter kan arvet fördelas och konton avslutas.

11. Övrigt. Till ovanstående tillkommer en del praktiska göromål som man behöver tänka på.

 • Flytta på eventuell bil eller motorcykel.
 • Makulera ID-kort, pass och körkort.
 • Vattna blommor eller ta dem därifrån.
 • Förebygga inbrott genom att se till att bostaden ser bebodd ut. Sätt timers som tänder och släcker lampor etc.
 • Lämna in vapen och ammunition till polisen
 • Lämna in mediciner.
 • Sänka värmen i huset/lägenheten.
 • Samla in extra- och reservnycklar
 • Lämna tillbaka lånade filmer och böcker.
 • Ändra gravrättsinnehavare, om den avlidne haft gravar att sköta om.
 • Klippa gräs eller skotta snö.
 • Hämta eventuella tillhörigheter på sjukhus.

Om man vill underlätta för sina anhöriga efter sitt dödsfall kan det vara en bra ide att någonstans skriva upp önskemål hur man vill att t.ex. konton i sociala medier ska hanteras samt skriva upp lösenord och kontaktuppgifter t.ex. om det finns någon som har extranyckel till lägenhet etc.

Begravning under coronapandemin

Många tvingas ta ställning till hur man ska göra med en begravning och en begravningscermoni under coronapandemin.

Till skillnad från många andra sammankomster så kan en begravning inte skjutas upp på obestämd tid. Men det finns flera tillvägagångssätt som fungerar. Det kan vara viktigt att anhöriga och nära vänner får en möjlighet att ta avsked. Speciellt då man kanske inte haft möjlighet att träffa den avlidna i samma utsträckning som normalt under coronapandemin.

Möjlighet till begravningsceremoni finns alltid.  Det finns flera olika alternativ beroende på lokala förutsättningar och resurser.

  Begravning i kyrkan, kapell eller annan ceremonilokal
Begravning i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal kan ske med kista inom en månad efter dödsfallet eller med urna.
De närmast anhöriga kan vara på plats och för övriga gäster kan man direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. En kompletterande minnesstund öppen för fler kan hållas senare när situationen möjliggör det. Då kan alla samlas och dela minnen.  

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör inte den som tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom närvara vid begravningen.

Akt med urna kan genomföras senare
Väljer man kremering kan kremering genomföras direkt efter dödsfallet och akt med urna hålls sedan när situationen möjliggör det.  Minnesstunden kan då hållas i anslutning till akten med urna.   Det kan dock finnas fördelar med att inte flytta fram begravningen för långt. Begravningen är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft om många skjuter upp gravsättningen.

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Visserligen kan en begravning anses som en privat tillställning. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. Det skulle dock inte vara straffbart att anordna en begravning där det deltog fler än 50 personer men många församlingar har en begränsning på max 50 personer i lokalen och vissa församlingar sätter t.om. ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna. Det betyder att när max antal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus samt efterföljande minnesstunder.

Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Men då smittorisker föreligger föreslås att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället genom ögonkontakt, nick eller en lätt bugning.


Direktsänd/livestreamad begravning
Många begravningsbyråer erbjuder direktsänd/livestreamad begravning,  det kan vara ett alternativ att hålla begravningen i kretsen av de närmaste och låta övriga gäster titta på begravningen på nätet. De anhöriga får en länk av begravningsbyrån som de distribuerar till de som vill delta på begravningen på distans.   


Om anhöriga önskar se den avlidna för att ta avsked finns det fortfarande möjlighet att ordna med detta om den avlidna inte haft konstaterad smitta av covid-19.
Begravningsbyråer hanterar fortsatt visning av avlidna som inte har en konstaterad smitta precis som vanligt och enligt de rutiner som finns. Dock har flera pastorat meddelat att personlig visning inte är möjlig i Svenska kyrkans lokaler, även många sjukhus kan ej heller erbjuda visning. Hör med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort. 

Om den avlidna har konstaterad smitta av covid-19 kan begravningsbyrån inte och skall inte erbjuda någon visning. Kroppen skall då av sjukvården redan vara placerad i väl försluten bodybag. En inpackning som under inga som helst omständigheter skall öppnas igen. I vissa fall märks kistan i sådana fall med en symbol för droppsmitta.

Hund hittade hem till husses begravning

Hund hittade hem till husses begravning

Hunden Sam var djupt bunden till sin Ägare Teddy Crocarell. När Crocarell dog i cancer sprang hans hund Sam iväg hemifrån, vilket han aldrig gjort förrut. Två och en halv dag senare väntade hunden utanför kyrkan där begravningen skulle ske. Kyrkan ligger 9,7 kilometer från hemmet.

Hitta gravar

Det finns ett antal sökmotorer för att hitta svenska gravstenar som kan användas för att ta reda på var någon ligger begravd.

Gravar.se – sökmotor för att finna gravstenar i Sverige.
Innehåller uppgifter från över 200 församlingar och det går att bläddra sig fram genom att klicka på län i en karta och sedan få upp alla församlingar från det länet. Dock saknas mycket från storstäderna.

Svenska Gravar – Sök gravar från ett tjugotal orter t.ex. Malmö, Uppsala, Falun och Linköping

FinnGraven.se – Hitta gravar från 13 orter inklusive Karlstad, Södertälje, Solna och Kalmar

HittaGraven – sök gravar på Stockholms allmänna begravningsplatser

sök gravsatta i Göteborg – Hitta grav i Göteborg. klicka på Hitta Graven för att söka på
Göteborgs alla kyrkogårdar

Gravsten – Sök – ett projekt för inventering av äldre gravstenar i hela landet som pågått i 30 år

Dödshjälp

Aktiv dödshjälp är olaglig i Sverige och de flesta andra länder.
Ofta skiljer man på begreppen aktiv dödshjälp och läkarassisterade självmord, där aktiv dödshjälp syftar på fall där läkare exempelvis ger patienten en dödlig dos medicin, medan läkarassisterade självmord innebär att patienten måste inta preparatet själv.

I Storbritannien har diskussionen den senaste tiden mest handlat om anhörigas rätt att assistera vid självmord. I slutet av februari, efter en lång och utdragen debatt, ändrades riktlinjerna. Aktiv dödshjälp är fortfarande olagligt, men enligt de nya riktlinjerna kommer anhöriga som hjälpt till vid självmord inte att åtalas om motivet varit barmhärtighet.

I Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och i delstaterna Washington och Oregon i USA är olika former av aktiv dödshjälp tillåtet. I Nederländerna, Belgien och Luxemburg krävs ett samtycke från patienten och ett beslut från två oberoende läkare.

I Schweiz får läkare assistera vid självmord endast om patienten lider av en terminal sjukdom.
I Oregon och Washington är det tillåtet för läkarna att skriva ut dödliga doser av läkemedel under vissa omständigheter men patienten måste själv ta medlet.

Sverige tillåter inte aktiv dödshjälp – däremot kan patienter begära att avstå från livsuppehållande behandling.

Sjukvården ska bota och lindra, inte ta liv. När inget kan göras är det viktigt att vården i livets slutskede är så bra som över huvud taget är möjligt.
Den 26 april 2010 gavs ett förtydligande från Socialstyrelsen kring passiv dödshjälp som förtydligar att den enskildes rätt att få hjälp att avbryta livsuppehållande behandling.
Socialstyrelsen betonar att ett sådant beslut förutsätter att patienten är beslutskompetent, välinformerad och förstår konsekvenserna av beslutet. Det är också viktigt att alla steg dokumenteras väl. Det får inte finnas något utrymme för godtycke.
Rättsläget vad som gäller kring passiv dödshjälp har varit något otydligt i Sverige. Hälso- och sjukvårdslagens stadgande om självbestämmande och rätt att avstå från vård har stått mot brottsbalkens förbud mot aktiv dödshjälp.
Patientens självbestämmande ges större betydelse även i de svåra etiska avgöranden som han